Tidligere årsberetninger

Årsberetning for 1. april 2022 til 31. marts 2023

På sidste års generalforsamling var vi så heldige, at museumsdirektør Kristine Holm-Jensen kom forbi og fortalte om fremtidsplanerne for Museum Midtjyllands drift og udvikling. Efter dette spændende indlæg gik vi over til selve generalforsamlingen med de punkter på dagsordenen, som står i vores vedtægter. Den nye bestyrelse blev valgt og kunne gå videre med det daglige arbejde.

Det nye Bogudvalg fortsatte arbejdet med Herning-bogen 2022 og påbegyndte arbejdet med bogen 2023 og 2024. Arbejdet med artiklerne til Herning-bøgerne er en løbende proces, som tager lang tid fra ide til færdigtrykt bog.
Det andet faste udvalg er Arrangementsudvalget, som kunne fortsætte arbejdet med programmet for 2022 og gå videre med ideer og planlægning af programmet for 2023. Hvert år skal arrangementerne være planlagt, aftalt og programmet færdigtrykt, således at det kan komme med i bogudsendelsen sidst i november.

Arbejdet i bestyrelsen består både af meget langtidsplanlægning, afvikling af arrangementer og af den løbende drift. Kassereren har travlt med de mange posteringer – sekretæren med referater, avisannoncer, hjemmesiden, osv. Af andre opgaver i bestyrelsen kan nævnes bogsalget med kontakten til dem, som ønsker at købe bøger – det omfattende arbejde med at researche efter historier og fotos – og sidst men ikke mindst jobbet med at sørge for øl og vand, kaffe, te og kage til arrangementer. Som man siger ”Der er nok at gøre på en stor gård” – Tusind tak til bestyrelsen for det store arbejde.

Årets arrangementer

I Historiens Hus går det lidt på skift med, hvem der står for fejringen af Danmarks befrielse 4. maj. I 2022 lå opgaven hos os. Det blev en særlig aften set i skyggen af krigen i Ukraine, hvilket også afspejlede sig i antallet af besøgende i huset. Foredragssalen var fyldt til bristepunktet, da vores hovedforedragsholder Morten Thing leverede et spændende foredrag med titlen ”Sabotøren, min fars historie” – et portræt af Børge Thing fra Herning, som blev en af modstandsbevægelsens store ledere. Aftenens andet foredrag var med Leif Sepstrup, som tog udgangspunkt i mindestenen i Mindeparken, hvor han fortalte om de faldne modstandsfolk, hvis navne er indhugget i soklen på mindestenen. Vi sang flere relevante sange og hørte fredsbudskabet fra London, inden vi gik ud foran Historiens Hus og så alle de mange lys, som Arkivet havde sat i vinduerne. Her holdt valgmenighedspræsten Morten Kvist en fremragende afslutningstale med tråde til krigen i Ukraine.

På årets udflugt den 19. juni drog en busfuld afsted til Ribe. Efter kaffe og rundstykker i bussen ankom alle til Ribe klar til en guidet tur på museet ”Ribes Vikinger” efterfulgt af frokosten i Quedens gård. Mætte og veltilpasse fortsatte dagen med guidede ture i Ribes gamle bydel og i Domkirken, inden bussen igen kørte mod Herning.

Den 5. september var mere end 100 medlemmer en tur på det nye Supersygehus i Gødstrup. Her lånte vi deres auditorium, hvor tidligere regionsformand Bent Hansen levende fortalte om de historiske beslutninger, som førte til opførelsen af Regionshospital Gødstrup. Efterfølgende fortalte hospitalsdirektør Poul Michaelsen om hospitalet og processen med flytningen af et hospital i drift.

Allerede den 10. september deltog vi i dagen med titlen ”Spor i Lyngen”. Et arrangement som flere foreninger i Historiens Hus og andre historieinteresserede foreninger i fællesskab havde arrangeret. En hel dag med udstillinger, bogsalg, levende værksteder og fem foredrag, hvor et af disse omhandlede bogen om Hernings Grundlæggelse og blev afholdt af vores bestyrelsesmedlem og bogens forfatter Niels Henrik Thormann.

”Kulturelt Samråds Landssammenslutning” holdt den 30. september årsmøde i Herning, hvor jeg deltog for Historisk Forening. En spændende weekend der foregik med ture rundt til flere af Hernings kendte kultursteder og med indlæg fra flere foredragsholdere, bl.a. direktør for ”By, erhverv og kultur” i Herning Kommune, Jørgen Krogh. Han fortalte bl.a. om tankerne bag det, at erhverv og kultur ligger i samme forvaltning. Inspirerende weekend, hvor der også var plads til mange snakke på tværs af de forskellige fremmødte foreninger om deres forskellige udfordringer.

Det næste foredrag foregik 6. oktober, hvor vi havde besøg af historiker Rasmus Glenthøj, som under overskriften ”Union eller undergang” fortalte om Danmarks truede stilling i 1800-tallet. Som et ikke programsat arrangement fik vi den 27. oktober muligheden for et besøg af instruktøren af de to film om Hvidstensgruppen. Derfor kunne mere end 100 deltagere i Huset No7 høre Anne Grethe Bjarup Riis – der har sine rødder i Herning, Snejbjerg og Søby – fortælle om sit liv og arbejde. Vi kom bag ved kameraet og hele vejen rundt om det spændende arbejde med disse historiske film.

Herning-bogen 2022 - forsideSidst i november kom Herning-bogen 2022 – med titlen ”Som Herning så ud for 100 år siden” – fra trykkeriet og var klar til af blive pakket sammen med programmet for 2023. Ruterne for bogudbringning blev gjort klar og kuverterne pakket i kasser – klar til de mange hjælpere, som bringer dem ud til medlemmerne i hele kommunen. Bogen blev den 24. november præsenteret for presse, sponsorer og andre indbudte, hvorefter udbringningen startede. – Tusind tak til alle som kører, cykler eller går rundt med de mange bøger.

Hen over efteråret begyndte vi at lufte tanken omkring et tættere samarbejde med Museum Midtjylland og Museumsforeningen for Museum Midtjylland til gavn for vores medlemmer. Baggrunden for det tættere samarbejde var bl.a. et fælles ønske om fortsat at kunne tilbyde spændende arrangementer til vores medlemmer til en rimelig pris. Igennem flere år har Historisk Forening for det årlige kontingent på 200 kr. udgivet den årlige Herning-bog samt afholdt 5-6 arrangementer uden entrébetaling, hvilket har tæret lidt på reserverne. Bl.a. fordi prisen på bogen og honorarerne, som vi betaler til flere af foredragsholderne, er steget betydeligt gennem de sidste år. Vi så os derfor nødsaget til at indføre varierende entrébetalinger, som vi med baggrund i det nye samarbejde vil forsøge at holde så lave som muligt.

Fra nytår 2023 indledte vi vores tættere samarbejde, hvilket betyder, at Museumsforeningens medlemmer og Historisk Forenings medlemmer – ved udvalgte arrangementer – kan deltage i hinandens arrangementer til medlemspris. Naturligvis vil de to foreninger fortsat have aktiviteter, som kun er for egne medlemmer, ligesom begge foreninger har særlige medlemsfordele. Museumsforeningens medlemmer har således fri adgang til alle Museum Midtjyllands museumsafdelinger, mens Historisk Forenings medlemmer hvert år sidst i november modtager årets Herning-bog. For Historisk Forening er det en stor hjælp, at Museum Midtjylland hjælper med en del af arbejdet med markedsføring og synliggørelse af arrangementerne.

Det første arrangement i kalenderåret 2023 arrangeret af Historisk Forening, hvor også Museumsforeningens medlemmer havde adgang til medlemspris, fandt sted den 12. januar. Med titlen ”Hemmelige steder” kunne arkitekt og forfatter Marie-Louise Høstbo, der stammer fra Herning, byde velkommen til de mere end 70 personer i foredragssalen i Historiens Hus. Foredraget handlede om særlige bygningsværker i Herning og Midtjylland, bl. a. det skæve hus ved Silkeborgvej, som i sin tid var udstillingsrum for Egetæpper.

24. januar 2023 indbød Museumsforeningen til deres første arrangement, hvor vores medlemmer havde adgang til medlemspris. Museumsinspektør Peter Mohr Christensen, Silkeborg Museum, fortalte om de talrige udgravninger i forbindelse med anlæggelsen af motorvejen og byens øvrige udvikling. Der var spændende fund fra yngre stenalder og bronzealder og af et meget stort antal pladser fra yngre jernalder og middelalder, blandt andet med omfattende spor efter jernudvinding.

Den 21. februar var der 35 års jubilæum i Den gamle Biograf med en eftermiddags- og en aftenforestilling. Her blev vist film fra Herning i slutningen af 30’erne, hvilket blev overværet af mere end 200. De så i første halvdel flere film uden lyd fra forskellige virksomheder i byen – redigeret af Finn Nielsen og med kommentarer leveret af Doris Frederiksen og Villy Stampe. Anden halvdel var en såkaldt turistfilm fra ca. samme periode, som senere – omkring 1994 – havde fået tilsat lyd og et underholdende kommentarspor indtalt af Gunnar Jespersen. De fremmødte blev også bedt om at gå i gemmerne for at lede efter gamle film, som evt. kunne egne sig til Den gamle Biograf. Stor tak til Doris Frederiksen, som for 35 år siden var med til at starte Den gamle Biograf.

Kulturelt samråd i Herning Kommune afholdt årsmøde i Søby Brunkulslejer den 28.februar, hvor jeg bl.a. deltog i nogle spændende workshops om bæredygtighed i foreninger. Dette satte tankerne i gang om, hvordan vi kan tænke det ind i vores forening. Samme dag inviterede Museum Midtjylland os til foredrag på Herningsholm med titlen ”Hverdagskunst på villaveje i Ikast”. Her fortalte kulturkonsulent og arkivleder Carsten Jensen om, hvordan cigarfabrikant og kunsthandler Svend Hansen havde de rigtige kontakter og frækheden til at få kunsten ud på villavejene.

22. marts kunne vi byde velkommen til foredraget om Hammerumpigen af tidligere museumsinspektør og arkæolog Hans Rostholm. I første halvdel hørte vi om arbejdet med udgravningen og konserveringen af fundene af klædedragten og håret. Efter kaffen hørte vi om Hammerumpigen og hendes samtid. Her var der også mulighed for at se og røre ved den medbragte kopi af hendes kjole – udlånt fra Klosterlund Museum.

Stor tak til bestyrelsen, revisorerne, korrekturlæserne, sponsorerne og ikke mindst Lokalhistoriker Kurt H. Jørgensen for de mange flotte omtaler i Herning Folkeblad med henvisninger til fotos fra Herning-bogen 2022. Tak for den gode start på samarbejdet med Museum Midtjylland og Museumsforening for Museum Midtjylland. Også en stor tak til arkivleder Helene Møller Jensen og Lokalhistorisk Arkiv for deres hjælp og støtte.
Til sidst vil jeg slutte med at takke alle for jeres medlemskab – uden jer var vi ingenting.

April 2023/Karen Odgaard